innoVointi

Yhteisöt

Työntekijän hyvinvointiin ja terveyteen panostaminen tukee työ- ja toimintakykyä.

Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen on työhönsä sitoutunut ja motiivina on saada aikaan parempi kasvu ja tulos. Hyvinvoiva työyhteisö on innovatiivinen sekä tehokas ja toimintakykyinen muutostilanteissa. 

Työyhteisön on mahdollista voida hyvin, vasta silloin kun siihen kuuluvat yksittäiset ihmiset voivat hyvin.

Työterveyslaitos on laskenut, että yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa jopa kuusi euroa takaisin.

Poissaolokustannusten arvioiminen

50

Yrityksen henkilöstömäärä

2,800€

Henkilöstön keskiansio kuukaudessa (brutto)

4%

Vuotuinen poissaoloprosentti

Poissaolojen kustannukset

Poissaolopäivien kokonaiskustannukset vuodessa
0
Yhden poissaolopäivän hinta
0

Laskettu kun poissaoloprosentti = 4%, eli 452 poissaolopäivää vuodessa ja 9 poissaolopäivää per työntekijä.

Poissaolojen vähentämisestä koituvat säästöt

10% lasku poissaolojen määrässä vuodessa
0
20% lasku poissaolojen määrässä vuodessa
0
30% lasku poissaolojen määrässä vuodessa
0 %

Alkuperäinen taulukko varma.fi

Yksilövalmennus

Navigoi kohti huippua - Itseohjautuvuuden polku

3kk Hyvinvointi- ja terveysvalmennus työyhteisölle ja henkilöstölle

jatkuu tarvittaessa 3kk:n jälkeen toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena

100% muutostakuu

Tarjoan valmennukselle aina 100% toimintatakuun. Jos ette huomaa mitattavaa muutosta 90 päivän sisällä konsultaation jälkeen alkaneessa valmennuksessa, työskentelen tarvittaessa niin kauan ilmaiseksi, jotta muutos varmasti saavutetaan.

Valmennuksen kulku:

 • Minulle on tärkeää, että sinä tunnet olosi ymmärretyksi ja saat parhaan mahdollisen tuen henkilöstösi hyvinvointi- ja terveyshaasteissa. Tästä syystä aloitan konsultaation kokonaisvaltaisella alkukartoituksella, jonka avulla pystyn selvittämään tarkasti yrityksesi haasteet sairauspoissaoloissa ja henkilöstön hyvinvoinnissa, sekä kuinka näihin voidaan vaikuttaa yksilön voimavarojen vahvistamisen ja lisääntyneen itseohjautuvuuden kautta. 

 

 • Alkukartoituksen perusteella arvioin, sopiiko Navigoi kohti huippua – itseohjautuvuuden polku
  -valmennus
   vähentämään sairauspoissaoloja ja tuomaan näkyviä tuloksia, jotka näkyvät kannattavuudessa.

 

 • Jos päätät konsultaation jälkeen jatkaa suosittelemaani Navigoi kohti huippua – itseohjautuvuuden polku
  -yksilövalmennukseen, työskentelen puolestanne henkilöstönne kanssa 90 päivän ajan kehittäen
  kokonaisvaltaisesti henkilöstösi voimavaroja ja psykologista joustavuutta, jotta saatte heistä itseohjautuvia ja motivoituneita niin työ- kuin vapaa-ajalla.

 

 • Navigoi kohti huippua – itseohjautuvuuden polku -valmennuksella on aina täysi 100 % muutostakuu. Jos jostain syystä, ette näkisi muutosta yrityksen kannattavuudessa 90 päivän aikana, työskentelen tarvittaessa ilmaiseksi niin kauan, jotta se varmasti tapahtuu. Reilu peli ja teidän yrityksellenne täysin riskitön vaihtoehto sijoittaa henkilöstösi hyvinvointiin ja saada investointi suurempana takaisin.

Maksuttoman alkukartoituksen jälkeen valmennus aloitetaan työntekijäkohtaisella tarveanalyysilla ja arvotyöskentelyllä, jonka kautta työskentelyä jatketaan työntekijän omien tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Valmennuksessa huomioidaan kokonaistilanne. 

Tavoitteena on, että työntekijä pääsee lähemmäksi itselleen merkityksellistä, oman näköistä elämää ja kulkee kohti kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaa oloa. Keskiössä on yksilön voimaannuttaminen ja aktiivisen toimijuuden lisääminen.

Kun tarveanalyysi on tehty ja työntekijän merkitykselliset ja tärkeät asiat ovat selkeytyneet (arvotyöskentely), asetamme valmennukselle tavoitteen/tavoitteet, jota kohti lähdetään kulkemaan askel kerrallaan. Matkan varrella asetetaan pieniä, täsmällisiä tavoitteita, jotka vievät kohti ylemmän tason tavoitetta. Käymme myös läpi sellaisia esteitä, jotka voisivat vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Laaditaan siis yksilökohtainen muutossuunnitelma.

Valmennuksen aikana seurataan, arvioidaan ja tarvittaessa muokataan tavoitteita.

Viimeisellä tapaamisella käymme läpi valmennusmatkaa ja tarkastelemme, onko toiminta lähtenyt itseohjautumaan. Tehdään ns. loppukoonti ja laaditaan yhdessä työntekijän kanssa suunnitelmaa jatkoon.

Tarpeen mukaan valmennusta jatketaan 3kk:n jälkeen aina kuukausi kerrallaan (toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella).

Lyhytvalmennukset

Kohti - Yhden päivän lyhytvalmennus

Lyhytvalmennus psykologisen joustavuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen. Sopii esimerkiksi Tyky -päiville tai osaksi henkilöstön kouluttamista.

Päivän aikana syvennytään pohtimaan omaa elämää ja omia arvoja, niin työelämässä kuin henkilökohtaisessakin elämässä sekä löytämään keinoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen siten, että se tukee työssä jaksamista.

Käymme lyhyesti läpi elintapojen merkitystä hyvinvoinnille ja terveydelle, stressin määritelmää ja stressinhallintakeinoja sekä psykologisen joustavuuden kuusi osa-aluetta.

Päivän aikana pieniä tehtäviä ja harjoituksia aihealueittain.

Muut lyhytvalmennukset

Jokainen aihealue on yhden päivän kokonaisuus, jonka voi ostaa erillisenä valmennuksena aihealueittain. Kaikki lyhytvalmennukset sisältävät pieniä tehtäviä ja harjoitteita, jotka käydään läpi päivän aikana.

AIHEALUEET:

Tunneälykäs työyhteisö

Lyhytvalmennus

Elintavat työhyvinvoinnin ja vapaa-ajan tukena

Lyhytvalmennus

Mielen kohtaaminen

Lyhytvalmennus

Yleistä

Kaikki palveluni ovat toteutettavissa myös etänä, joten toimin koko Suomen alueella. Kasvotusten sovitut tapaamisen toteutettavissa Lapin alueella. 

Työyhteisöjen lyhytvalmennukset pidän pääasiassa kasvotusten ja ne ovat toteutettavissa koko Suomen alueella (palvelun tilaaja vastaa tarvittavien tilojen järjestelyistä ja kustannuksista sekä osallistujien koordinoinnista). Työyhteisöjen yksilövalmennukset toteutetaan pääasiassa etänä.

Palvelun hyödyt organisaatioille

Matalan kynnyksen palveluita, ei vaadi lääkärin lähetettä, ei Kanta -merkintöjä

Muutosvastarinnan murros - muutosten läpivienti helpottuu

Konkreettisia työkaluja yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin - yksilön vahvuuksien parantaminen, kyky kohdata ikäviäkin yllätyksiä

Käyttäytymistaitoja, joilla pyritään saavuttamaan arvokkaita tuloksia, luomaan joustavia ja tehokkaita toimia

Mitattavissa olevat hyödyt - sairaspoissaolojen väheneminen, kannattavuuden paraneminen, työntekijän motivaation vahvistaminen ja työtyytyväisyyden paraneminen

Paikkaa työterveyshuollon ja työnohjauksen aukkoja

Kokonaisuuden ja yksilön tarpeiden huomioiminen (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja henkinen)

Ennaltaehkäisevää

Hyvinvoiva ihminen tuottaa parhaimman työtuloksen!

Yleiset ongelmat, joissa autan henkilöstöä

Terveysriskien kasvu:

Terveellisten elämäntapojen laiminlyönti voi lisätä työntekijöiden terveysriskejä, kuten sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta ja lihavuutta.

Uupumuksen lisääntyminen:

Tasapainoisen ruokavalion ja liikunnan puute sekä stressi voi johtaa nopeampaan uupumiseen ja alentuneeseen energiatasoon.

Motivaation lasku:

Kun työntekijät eivät huolehdi terveydestään, heidän motivaationsa voi laskea sekä työssä että vapaa-ajalla.

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin heikkeneminen:

Terveellisten elämäntapojen puuttuminen voi vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden mielialaan ja itsetuntoon.

Työtehon lasku:

Terveellisistä elämäntavoista poikkeaminen voi heikentää keskittymiskykyä ja kognitiivista toimintaa.

Sairauspoissaolojen lisääntyminen:

Epäterveelliset elämäntavat ja stressi voivat johtaa lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.

Yhteistyökyvyn heikentyminen:

Hyvinvointinsa laiminlyövät työntekijät voivat olla ärtyisempiä, mikä voi vaikuttaa heidän vuorovaikutustaitoihinsa.

Tavoitteiden saavuttamisen vaikeutuminen:

Henkilöstön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin heikentyminen voi hidastaa yrityksen tavoitteiden saavuttamista.